מחלקת תכנון

מחלקת תכנון עוסקת בתחום תכנון העיר, הכנת תכניות אב ומתאר תוך התאמה לתכניות מתאר ארציות ומחוזיות ולמרקם העירוני הקיים וכן תכנון מפורט, הכנת תכניות מפורטות הנותנות מענה לצורכי ציבור כגון: שטחים למבני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים, דרכים, שבילים וכו'.

 

תחומי אחריות

  • תכניות מפורטות - הכנת תכניות מפורטות ולווי התכניות מול מוסדות התכנון השונים: ועדה מחוזית, הולקחש"פ (הועדה לשמירת קרקע חקלאית ושטחים פתוחים). תכניות בנין עיר (מתאר ומפורטות) הינן תכניות שעל פיהן מוגדרים שימושי הקרקע המותרים, מגבלות הבניה, זכויות הבניה (אחוזי בניה, מס' קומות, קווי בנין). התכניות המפורטות עוברות הליך אישור, תוך פרסומם לידיעת הציבור בתקופת ההפקדה ומתן אפשרות לציבור הרחב לעיין בתכניות ולהביע את התנגדותו אם רצונו בכך. בתכניות הנמצאות בשלב הפקדה ניתן לעיין במשרדי המחלקה בשעות קבלת קהל וללא תשלום, ניתן לצלם את התכניות בכפוף להפקדת תעודת זהות.
  • ארכיון תב"ע
  • מידע גאוגרפי - ריכוז בסיסי המידע ההנדסי לשרות ושימוש המערכת העירונית והציבור
  • מיפוי פוטוגרמטרי (*קישוריות) (עפ'י מפרט 827 שת"פ חב' חשמל ובזק)
  • מיפוי מערכת המים
  • מיפוי שטחי גינון
  • חיובי בעלים - חיובי בעלים נובעים מביצוע עבודות ע"י העירייה והינם עפ"י חוקי העזר הנוגעים בדבר כגון: היטלי סלילה, היטל ביוב, היטל צינורות. שיעור ההיטל ומועד התשלום מופיעים בחוק העזר.
  • היטלי השבחה - עפ"י חוק התכנון והבניה התוספת השלישית חל היטל השבחה כתוצאה מעליית שוויים של מקרקעין עקב אישור תכנית מתן הקלה או התרת שימוש חורג. ניתן לקבל מידע לגבי חיובי היטל השבחה בשעות קבלת קהל במשרדי המחלקה.
  • וועדת משנה להקלות בקווי בנין במועצה הארצית מנהל התכנון במשרד הפנים

 

טפסים לתכנית בנין עיר