היתר להפעלת מעון יום לפעוטות בדירת מגורים

 

בהתאם לתיקון מס'  131 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965 המתייחס להיתר להפעלת מעון יום לפעוטות בדירת מגורים, על מנת לקבל היתר להפעלת מעון יום לפעוטות, על מבקש ההיתר להגיש בקשה להיתר להפעלת מעון יום לוועדת המקומית (בהמשך קישור לטופס הבקשה).

 

לבקשה להיתר יש לצרף את המסמכים הבאים:

 1. רישיון/רישיון זמני להפעלת מעון יום לפעוטות כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, תשע"ט-2018.
 2. במידה ואין למבקש ההיתר רישיון/רישיון זמני להפעלת מעון יום לפעוטות יצרף התחייבות להגיש בקשה לרישיון בתוך 60 יום ממועד הגשת הבקשה להיתר (בהמשך קישור לכתב התחייבות).
 3. במידה ומבקש ההיתר אינו בעל המקרקעין יש לצרף טופס הסכמת בעלי המקרקעין להפעלת מעון יום במקרקעין (בהמשך קישור לטופס הסכמה) למעט הסכמת רשות מקרקעי ישראל במידה והדירה מצויה במקרקעי ישראל.
 4. מסמכים הנדרשים בטופס הבקשה להיתר כאמור, בהתאם לעניין.

קישור לטופס בקשה לקבלת היתר להפעלת מעון יום

קישור לכתב התחייבות להגשת בקשה לרישיון להפעלת מעון בהתאם לחוק הפיקוח על מעונות יום, תשע"ט-2018

קישור  למסמך הסכמת בעלי המקרקעין

 

לנוחיותכם :

קישור לחוק התכנון והבניה

קישור לבקשת רישיון זמני / רישיון הפעלה למפעיל מסגרות לפעוטות – משרד העבודה

 

 

הערות:

 1.  מובהר כי המעון יהיה פטור מקבלת היתר לשימוש חורג רק אם קיבל היתר להפעלת מעון יום לפי סעיף 151 ב(א) לחוק התכנון והבניה והוא בעל רישיון או רישיון זמני להפעלת מעון יום בהתאם לחוק הפיקוח.
 2. מובהר כי אין בהיתר להפעלת מעון לפי סעיף 151 ב(א) לחוק התכנון והבניה משום אישור או רישיון להפעלת מעון יום לפעוטות לפי חוק הפיקוח.
 3. מובהר כי אין בקבלת היתר להפעלת מעון לפי סעיף 151 ב(א) לחוק התכנון והבניה כדי לגרוע מהאיסור להפעיל מעון יום ללא רישיון כאמור בסעיף 4 לחוק הפיקוח.
 4. מובהר כי סמכותה ואחריותה של הוועדה המקומית בדונה בבקשה להיתר להפעלת מעון מתוחמת רק לנושא הפגיעה המרחבית ולא להיבטים ואישורים נוספים (כגון: בריאות, כיבוי אש, פיקוד העורף וכיוצא בזה). פעילות המעונות תהיה באחריות הרגולטור בהתאם לחוק הפיקוח על מעונות יום.
 5. מובהר כי לא ניתן להגיש בקשה להיתר לשימוש במבנה מגורים לשם הפעלת מעון יום אם המבנה שלגביו מוגשת הבקשה לא קיבל היתר בניה למגורים.
 6. היתר להפעלת מעון יום לא מהווה היתר בניה או היתר לרישוי עסקים.
 7. היתר להפעלת מעון יום לא נדרש לתיק מידע, לא נדרשת תכנית מדידה ולא נדרשת הסכמת רשות מקרקעי ישראל.
 8. קבלת היתר להפעלת מעון לא תיחשב השבחה.

 

התנגדות :

התנגדות לבקשה לקבלת היתר להפעלת מעון יכול שתוגש על ידי בעל דירה או מחזיק דירה במבנה המגורים שבו יפעל מעון היום או במבנים הגובלים עימו, בלבד, בתוך 15 ימים ממועד פרסום ההודעה