הנחיות לפטור מהיתר

במסגרת תיקון 101 לחוק התכנון והבניה נקבעו תקנות לפטור מהיתר בניה.
בקישור הבא ניתן לבדוק האם העבודה שברצונך לבצע עומדת במסגרת העבודות הפטורות מהיתר.

חשוב להדגיש כי הבניה במסגרת הפטור כפופה ל-

  • חוק התכנון והבניה
  • תכניות בנין עיר החלות במקרקעין
  • הנחיות מרחביות שניתנו ע"י הוועדה

על מבנה/עבודה הפטורה מהיתר חלה חובת דיווח והגשת תצהירים לוועדה המקומית.
יש לדווח באמצעות טופס מקוון באתר משרד הפנים, או באמצעות טופס דיווח על עבודה הפטורה מהיתר
את הטופס ניתן לשלוח חתום וסרוק לכתובת המייל: ptor@afula.muni.il

לנוחיותכם, מצ"ב קישור להנחיות המרחביות בנושא העבודות והמבנים הכלולים בפטור מהיתר